Λάβετε άμεσα μια προσφορά

Η προσφορά μας για κάθε έργο αξιολογείται ξεχωριστά. Οι παράμετροι που επηρεάζουν το τελικό κόστος είναι:

  • Αριθμός μεμονωμένων απαιτούμενων σαρώσεων για την απεικόνιση ολόκληρου του έργου
  • Παραδοτέα
  • Ιδιαιτερότητες έργου
  • Ζητούμενη ακρίβεια και βαθμός λεπτομέρειας παραδοτέων

Ας κοστολογήσουμε το έργο σας

Για να προσδιορίσουμε το κόστος του έργου σας, παρακαλούμε να δώσετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

    plans 2D3D PlansBIM PlansMesh Point CloudRegistered point cloudOrhtophotosFly-in modelOther (please describe)

    Floor plansSectionsElevations