Λάβετε άμεσα μια προσφορά

Η προσφορά μας για κάθε έργο αξιολογείται ξεχωριστά. Οι παράμετροι που επηρεάζουν το τελικό κόστος είναι:

  • Αριθμός μεμονωμένων απαιτούμενων σαρώσεων για την απεικόνιση ολόκληρου του έργου
  • Παραδοτέα
  • Ιδιαιτερότητες έργου
  • Ζητούμενη ακρίβεια και βαθμός λεπτομέρειας παραδοτέων

Ας κοστολογήσουμε το έργο σας

Για να προσδιορίσουμε το κόστος του έργου σας, παρακαλούμε να δώσετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

    plans 2D3D PlansBIM PlansMesh Point CloudRegistered point cloudOrhtophotosFly-in modelOther (please describe)

    Floor plansSectionsElevations

    [map map-470 "zoom:4;clat:49.84717677846805;clng:14.687884781489808;lat:47.61357279738411;lng:13.892631249999994"]